น้อมถวายมุทิตาสักการะ การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์..

กราบถวายมุทิตาสักการะ 

เนื่องในโอกาสที่.. 
พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙, ศษ.บ., กศ.ม., พธ.ด.)

มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง "เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์"ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้ง พระศรีพัชโรดม เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

ชมวีดีโอ คลิ๊ก
https://www.youtube.com/watch?v=WRHJ6WONo04
( นาทีที่ ๒:๓๗ )
ประวัติการศึกษา พระเดชพระคุณ พระศรีพัชโรดม

- สำเร็จการศึกษาประโยค ป.ธ.๙ พ.ศ. ๒๕๔๓
- ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) ม. สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๖

- กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.นเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑
- พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐


ตำแหน่งหน้าที่การงาน

- พระราชาคณะชั้นสามัญ

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์

- เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

- รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

- อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์

- พระจริยานิเทศก์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านการศึกษา

- ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ 

- อาจารย์ประจำห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

- หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์

- หัวหน้าคณะ ๘ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดเพชรบูรณ์

- เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์    

- พระอุปัชฌาย์ ปี ๒๕๕๕                

- รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์      

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับประกาศเกียรติคุณ “รางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ” คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร.

และพ.ศ. ๒๕๕๕  ได้โล่เกียรติคุณ “คนดีศรีสยาม” สาขานักพัฒนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนา (ฝ่ายคณะสงฆ์) จาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
..............

กราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

Cr.กองการคณะสงฆ์ , Us-dhamma , เพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด พช. วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
น้อมถวายมุทิตาสักการะ การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์.. น้อมถวายมุทิตาสักการะ การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์.. Reviewed by Numjai Pimsuy on 21:13 Rating: 5

15 ความคิดเห็น:

 1. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 2. กราบมุทิตาสักการะด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 3. กราบถวายมุทิตาสักการะ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. กราบถวายมุทิตาสักการะ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 5. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 6. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 7. พระดีพระศรีพัชโรดม ย่อมเป็นศรีแก่พระพุทธศาสนา ขอให้รุ่งเรืองในพระศาสนาสืบไป อนุโมทนาสาธุ

  ตอบลบ
 8. น้อมกราบมุทิตาสักการะมาด้วยความเคารพและปลื้มปิติใจยิ่งเจ้าค่ะ กราบสาธุๆๆ

  ตอบลบ
 9. กราบถวายมุทิตาสักการะเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 10. กราบ ถวายมุทิตา ท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ สุดยอด กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 11. กราบถวายมุทิตาสักการะด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 12. สาธุครับ สุดยอดมากครับ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.