เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา ๙๐ ปี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถร ป.ธ.๖)


วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา ๙๐ ปี
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(อัมพร อมฺพรมหาเถร ป.ธ.๖)
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
แม่กองงานพระธรรมทูต
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ขอประทานถวายพระพรให้เจริญพระชันษายั่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วเเต่จะโปรด
เกล้าฯ กองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย

-----------------------------------------------------
วัดพระธรรมกาย จึงขอนิมนต์พระภิกษุสามเณร
เรียนเชิญอุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตร และประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายสมเด็จพระสังฆราช
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น.
ณ ศาลาประชาคม หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
----------------------------------------------------

๏ ลำดับพระอิสริยยศ

พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระปริยัติกวี

พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชสารสุธี ศรีปริยัติวราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ #พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรธรรมานุนายก วิสุทธิสาธกสาธุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ #พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรวาสนวงศวิวัฒ ศรีปริยัติกิจจานุกิจ ปาพจนวิภูษิตคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ #พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกธรรมาลังการภูษิต ธรรมนิตยสาทร ศาสนกิจจานุกร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ #สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า #สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช

Cr.เพจพัดยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย, กองการคณะสงฆ์
เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา ๙๐ ปี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถร ป.ธ.๖) เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา ๙๐ ปี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถร ป.ธ.๖) Reviewed by Numjai Pimsuy on 00:57 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.