แชร์ด่วน...!!! ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร???

แชร์ด่วน...!!!

ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร?
😆ฉบับสมบูรณ์ : กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับวัดพระธรรมกาย!!


ความจริงที่คุณยังไม่รู้ เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย..

✔1. วัดพระธรรมกายมีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีถูกกล่าวหาว่า..ยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ของ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร หรือไม่ ?

   🔊ตอบ ↪วัดพระธรรมกายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกรณียักยอกเงินดังกล่าว เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ทางวัดได้สอบถามนายศุภชัยว่า..

เงินที่นำมาทำบุญได้มาจากไหน ? ก็ได้รับคำตอบว่า..กู้ยืมมาจากสหกรณ์ฯคลองจั่น และได้ชำระคืนแล้ว โดยมีหลักฐานคือ การตรวจสอบบัญชีประจำปี และรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ แล้ว✔2. ยอดเงินบริจาคมากถึงหลายร้อยล้านบาท ทำไม..ทางวัดถึงไม่สงสัยที่มาของเงินบ้าง?

   🔊ตอบ ↪นายศุภชัย ไม่ใช่ผู้ที่มาบริจาคทำบุญมากที่สุดของวัด ยังมีผู้ที่บริจาคทำบุญมากกว่านายศุภชัยอีกหลายท่าน เพราะศาสนสถานที่ก่อสร้างเพื่อรองรับคนเรือนล้านต้องใช้งบประมาณมาก
  
ดังนั้นเมื่อนายศุภชัยมาทำบุญจำนวนมาก และบอกว่า ได้ทำธุรกิจหลายอย่าง ได้ผลกำไรดีมาก จึงเอามาทำบุญ ทางวัดจึงไม่ได้สงสัยอะไร!

✔3. วัดพระธรรมกายนำเงินครั้งนี้ไปทำอะไร ?

   🔊ตอบ ↪นำไปใช้ก่อสร้างศาสนสถานตามเจตนาของผู้บริจาค เนื่องจากมีประชาชนมาปฏิบัติธรรมที่วัดจำนวนมาก.

คราวละนับล้านคนในงานบุญใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่รองรับ ซึ่งการสร้างศาสนสถานรองรับคนจำนวนมากนี้ ก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเช่นกัน✔4. เพราะเหตุใด ทางวัดพระธรรมกายจึงคืนเงินบริจาคของนายศุภชัย จำนวน 684 ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ?

   🔊ตอบ ↪ทางวัดได้รับบริจาคโดยเปิดเผยและสุจริต และนำเงินบริจาคไปสร้างศาสนสถานตามเจตนาของผู้บริจาคหมดแล้ว
  
ซึ่งตามกฎหมายแล้วทางวัดไม่สามารถนำเงินของผู้บริจาครายอื่นที่มาบริจาคทำบุญในวัตถุประสงค์อื่นมาคืนให้แก่สหกรณ์ฯได้

   แต่เมื่อเกิดเป็นคดีความขึ้น ทางคณะศิษย์ของวัดพระธรรมกายเห็นว่า หากมีการต่อสู้คดีกันต่อไปก็จะกินเวลานาน และเกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงของวัด และต่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ฝากเงินที่เดือดร้อน
  
จึงได้ตั้งกองทุนรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า..

   หากอนาคตมีการพิสูจน์ได้ว่า เงินที่ทางนายศุภชัยนำมาบริจาคแก่วัดนั้น มาจากการกู้ยืมและได้คืนไปหมดแล้ว ตามที่นายศุภชัยได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ทางสหกรณ์ก็จะคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่คณะลูกศิษย์วัด


✔5. ขณะนี้ปัญหาระหว่างสหกรณ์ฯ กับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรบ้าง ?

🔊ตอบ ↪ ทางสหกรณ์ฯได้มีหนังสือขอบคุณมายังคณะลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ที่มีน้ำใจจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาแก่ทางสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เดือดร้อนครบจำนวน 

ทั้งที่ตามกฎหมายแล้ว เมื่อทางวัดรับเงินบริจาคโดยสุจริตเปิดเผย และนำเงินไปก่อสร้างศาสนสถานซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะตามเจตนาของผู้บริจาคเสร็จสิ้นไปแล้ว

   ถือเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมาย ดังตัวอย่าง ที่นายศุภชัยก็ได้นำเงินไปบริจาคให้แก่วัดและโรงเรียนอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ซึ่งก็ไม่ต้องคืนเงินแต่ประการใด

 แต่ทางคณะลูกศิษย์วัดยึดหลักมนุษยธรรม จึงจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เดือดร้อน  ดังนั้นเรื่องราวระหว่างสหกรณ์ฯ กับทางวัดจึงจบลงแล้วด้วยดีทุกประการ

 และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ทางวัดก็ได้ไปให้ข้อมูลกับทาง DSI ในฐานะพยานยืนยันว่า ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นใด ๆ กับนายศุภชัย ในคดียักยอกเงินของสหกรณ์ฯ คลองจั่นแต่อย่างใด✔6. นักวิชาการบางท่านได้ความคิดเห็นว่า การบริจาคเงินให้แก่วัด ควรมีวิธีการที่โปร่งใสและเปิดเผยมากกว่านี้ โดยควรระบุแหล่งที่มาของเงินนั้นๆ ในการบริจาคด้วย ทางวัดพระธรรมกาย เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?

   🔊ตอบ ↪ วัดหรือมูลนิธิหรือองค์กรสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ได้ด้วยเงินบริจาค

การจะไปถามผู้บริจาคว่า เอาเงินมาจากไหน ? ในเชิงปฏิบัติจริงทำได้ยาก เพราะจะเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่ง เหมือนเป็นการดูถูกผู้บริจาค แต่ทางวัดเห็นด้วยกับหลักการความโปร่งใสในการบริจาคทาน

ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดหาวิธีการที่ปฏิบัติได้จริงมานำเสนอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทุกวัด ทุกมูลนิธิ และทุกองค์กรการกุศลสืบไป✔7. ในความเชื่อที่ว่า "ยิ่งบริจาคมาก ยิ่งได้บุญมาก ชีวิตในชาติหน้าจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป” ท่านมีความเห็นอย่างไร?

   🔊ตอบ ↪พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในการบริจาคทานนั้น หากผู้บริจาคมีจิตเลื่อมใสมาก

   แม้บริจาคน้อยก็ได้บุญมาก และทรัพย์ที่นำมาบริจาคนั้น ต้องเป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยความสุจริตด้วย จึงจะได้บุญมาก

“คนเราควรให้ทานเต็มกำลังศรัทธาของตนเอง โดยไม่ให้เดือดร้อนตนเอง และไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่น”
  
****
เหตุผลที่เรารักวัดพระธรรมกาย
#ธรรมกาย #วัดพระธรรมกาย #มูลนิธิ #หลวงพ่อธัมมชโย #ธัมมชโย #พระเทพญาณมหามุนี #dhammakaya #ข่าว #DSI #พระพุทธศาสนา
#ช่วยเหลือ #ภาคใต้ #พระ #ครู #นักเรียน #เรารักวัดพระธรรมกาย
แชร์ด่วน...!!! ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร??? แชร์ด่วน...!!! ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร??? Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:18 Rating: 5

5 ความคิดเห็น:

 1. ข้อแท้จริงคือข้อแท้จริง

  ตอบลบ
 2. ถูกต้อง แต่จะทำอย่างไร ในเมื่อ มีมารพยายามจะทำให้ผิด ต้องสู้ต่อไป จนกว่าคดีจะสิ้นสุด(คดีสิ้นสุดแล้ว คนไม่สิ้นตามคดี) ประเทศไทย ปกครอง 2 มาตรฐาน

  ตอบลบ
 3. หากมองว่าเป็น อีกนิกาย ก็ ไม่น่าแปลกตรงไหน ต่างประเทศก็มีพุทธหลายนิกาย คริสต์หลายนิกาย อิสลามหลายนิกาย ..
  .. แต่ที่โดน ก็เพราะ ไปอยู่คนละขั้วกับฟาก รบ. ก็เท่านั้นเอง .. ผิด/ชอบ/ชั่ว/ดี ตัดสิน นั้นไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับว่า ใครเป็น รบ. .. ปล่อยไว้จนนานเนิ่น เติบกล้า ก็ ยากที่จะจัดการ และอีกประการคือ กลัวธรรมกายจะมีบทบาทในการเมืองสมัยหน้า นั่นแหละ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.