พระองค์เปรียนน้ำดั่งชีวิต "แหล่งน้ำเอื้อชีวิต" ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับราษฎร!!

บันทึกงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอน แหล่งน้ำเอื้อชีวิต อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์“หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”

ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ที่พระราชทานไว้ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 แสดงให้เห็นพระองค์ทรงเปรียบน้ำดั่งชีวิต การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน

จึงนับว่าเป็นงานสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับราษฎรของพระองค์

 ดังนั้นเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง 

 โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ที่นับว่าเป็นแหล่งน้ำที่เอื้อต่อชีวิตโดยแท้

ซึ่ง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

  มีเนื้อที่ทั้งหมด  7,400 ไร่  ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ริมห้วยแม่ประจันต์

 ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภค – บริโภคตลอดปี

ขณะเดียวกันเป็นการชะลอน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนได้บริโภคและหารายได้จากการจับสัตว์น้ำ

 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

ประโยชน์สุขของราษฏรผู้ใช้น้ำทั่วประเทศในวันนี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ที่ทรงทุมเทพระวรกาย ทรงงานอย่างหนักเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Cr.MThai News
พระองค์เปรียนน้ำดั่งชีวิต "แหล่งน้ำเอื้อชีวิต" ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับราษฎร!! พระองค์เปรียนน้ำดั่งชีวิต "แหล่งน้ำเอื้อชีวิต" ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับราษฎร!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:37 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.